ประชุมวิชาการเรื่อง “ถึงเวลาเผชิญภัยพิบัติ”

          ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  จัดงานประชุมวิชาการเรื่อง  “ถึงเวลาเผชิญภัยพิบัติ” โดยมี ผศ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ท่ามกลางความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมาก 
          วันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์