บรรยายพิเศษเรื่อง “บูรพา-รัฐศาสตร์ และเศรษฐกิจโลกใหม่”

                  ศ.นพ.วินิต  พัวประดิษฐ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  คณบดีวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในโอกาสบรรยายพิเศษเรื่อง “บูรพา-รัฐศาสตร์ และเศรษฐกิจโลกใหม่” ท่ามกลางความสนใจของคณะกรรมการบริหารประจำคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นอย่างมาก 
                  วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม1 ชั้น M 2 สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี