รางวัลยอดเยี่ยม “โครงการฝึกพูดเด็กพิการบ้านนนทภูมิสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด”

      ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้ารับโล่พระราชทานจากพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปีที่ 2 ซึ่งคณะนักศึกษาได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลยอดเยี่ยม “โครงการฝึกพูดเด็กพิการบ้านนนทภูมิสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด” ประเภท โครงการจิตอาสาต้นแบบ รางวัลโล่เกียรติยศ ด้านวิชาการได้แก่ นางสาววรกนก ภาพพริ้ง นางสาวนลินี ดีงาม  นางสาวศุภิสรา สาดะระ  และรางวัลยอดเยี่ยม บทความ “สมองกับหัวใจ”ประเภท บทความเรื่องเล่าบันดาลใจอาสาสมัคร ได้แก่นายอิสระ สุทธิชูจิต 
      วันที่ 11 มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต