แถลงข้อมูลพิษจากการระบาดและภาวะอันตรายจากการกินแมงดาทะเล

     เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 ศ.นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข้อมูล เรื่อง “พิษจากการระบาดและภาวะอันตรายจากการกินแมงดาทะเล” โดยได้เชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว เพื่อนำเสนอข้อมูลและประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังพิษจากการรับประทานแมงดาทะเล

     ณ ศูนย์พิษวิทยา ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ