ภาพข่าวกิจกรรมประชุมสมาพันธ์เครือข่ายบุหรี่

      ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (สกสบ.) จัดประชุมเครือข่ายกว่า 400 องค์กร ผลักดันนโยบายสาธารณะในการลดการสูบบุหรี่  โดยมี ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์ เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายฯ เปิดตัวเว็ปไซต์  WWW.NATFT.com  เพื่อเป็นช่องทางในการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและอันตรายจากการสูบบุหรี่แก่ประชาชน รวมทั้งเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในครั้งนี้ด้วย
      วันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ