ภาพข่าวกิจกรรมโครงการอบรมภ.โสต

     ภาควิชาโสต ศอ นาสิก  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม: Comprehensive Otolaryngology Head and neck Surgery Course สำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 และแพทย์ใช้ทุนปีที่ 5 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ธงชัย  พงศ์มฆพัฒน์  หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน   ท่ามกลางความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก
     ในระหว่างวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 9  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี