คณบดีพบชาวรามาฯ

          งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานคณบดีพบชาวรามาฯปี 2557 ครั้งที่ 1 เรื่อง “ไขปมปัญหา เหตุทรุดตัวของปล่องบันได ระหว่างการก่อสร้าง “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ” โดยมี ศ.นพ.วินิต  พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.ดร.สุชัชวีร์    สุวรรณสวัสดิ์  คณบดี คณะวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อาทิ สถานการณ์ด้านการเงิน สวัสดิการ  ค่าตอบแทนบุคลากร  จุดยืนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ฯลฯ ท่ามกลางความสนใจของบุคลากรเป็นอย่างมาก
  วันที่ 11  มีนาคม 2557 ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี