ภาพกิจกรรมวันไตโลก

     สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณะสุข กรมอนามัย  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม ซึ่งได้รับเกียรติจาก
น.อ.นพ.อนุตตร  จิตตินันท์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
โดยมี ผศ.นพ.สุรศักดิ์  กันตชูเวชศิริ  ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับแพทย์โรคไต เสวนา เรื่อง : “เสี่ยงทุกวัย  เป็นไตได้ทุกคน”  ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
     วันที่ 9 มีนาคม 2557  ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น1 สยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพฯ