ภาพข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์การอบรม Next-Gen 102

     สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม งานบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม “Next-Gen Sequencing 102 : Genome Analysis Workshop based on GATK-Broad Institute software package ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นเรศ  ดำรงชัย  ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์กร มหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และศาสตราจารย์วสันต์  จันทราทิตย์  หัวหน้าหน่วยไวรัสวิทยาและจุลชีววิทยาโมเลกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ในครั้งนี้ด้วย
    วันที่  3-5 กุมภาพันธ์ 2557   ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี