อบรมความปลอดภัย

    คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพและทางเคมี ร่วมกับ หน่วยอาชีวอนามัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมโครงการ”ทำงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย  สำหรับคนทำงานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  โดยได้รับเกียรติจาก คุณอารีพร  สังฆกุล รองประธานคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพและสารเคมี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
    วันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2557  ณ ห้องประชุม910 A อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี