นักบริหารดีเด่น

       รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี  รับมอบรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2557 (ครั้งที่ 1) เรื่อง”สุขภาพไทย  สุขภาพอาเซียน” ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนพ.เกษม   วัฒนชัย  องคมนตรี เป็นผู้มอบ โดยมีผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย
       วันที่ 3 มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุมอัจฉรา ชั้น 2 สถาบันบำราศนราดูร