ภาพกิจกรรมโครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล

     โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาลเชิงรุก ณ สถาบันการศึกษาพยาบาลต่างๆ  ปีงบประมาณ2557 
เพื่อให้คณะฯ มีจำนวนพยาบาลเพียงพอแก่ความต้องการและรองรับการขยายการให้บริการทางการแพทย์  รวมถึงการเตรียมพร้อมสู่การเปิดให้บริการของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ในปี 2560 ประมวลประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่ 
     วันที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  
     วันที่ 31 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
     และวันที่ 21 กุมภาพันธ์2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  และในเร็วๆนี้ ได้มีแผนการดำเนินงานต่อเนื่องที่จะไปพบนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น