การอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2566 หัวข้อ Outcome-based Curriculum Development

การอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2566 หัวข้อ Outcome-based Curriculum Development
การอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2566 หัวข้อ Outcome-based Curriculum Developmentการอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2566 หัวข้อ Outcome-based Curriculum Developmentการอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2566 หัวข้อ Outcome-based Curriculum Developmentการอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2566 หัวข้อ Outcome-based Curriculum Developmentการอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2566 หัวข้อ Outcome-based Curriculum Developmentการอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2566 หัวข้อ Outcome-based Curriculum Developmentการอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2566 หัวข้อ Outcome-based Curriculum Developmentการอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2566 หัวข้อ Outcome-based Curriculum Developmentการอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2566 หัวข้อ Outcome-based Curriculum Development
 

งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2566 ในหัวข้อ Outcome-based Curriculum Development โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. พญ.ปองทอง ปูรานิธี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและอาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ โดยมี อ. พญ.อำนวยพร อภิรักษากร โรงพยาบาลขอนแก่น Assoc. และ Prof.Stella Howden Heriot-Watt University, UK เป็นวิทยากรในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี