อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Power BI) ขั้นพื้นฐาน

อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Power BI) ขั้นพื้นฐาน
อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Power BI) ขั้นพื้นฐานอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Power BI) ขั้นพื้นฐาน
อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Power BI) ขั้นพื้นฐานอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Power BI) ขั้นพื้นฐานอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Power BI) ขั้นพื้นฐานอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Power BI) ขั้นพื้นฐานอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Power BI) ขั้นพื้นฐานอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Power BI) ขั้นพื้นฐาน
 

งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Power BI) ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรสังกัดกลุ่มศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ โดยมี เภสัชกรพงศธร เพียบเพียร หัวหน้างานสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพ ฝ่ายสารสนเทศ เป็นวิทยากร ซึ่งในการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรที่ใช้งาน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Power BI ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รองคณบดี ฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ เป็นประธานเปิดการอบรม

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 319 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี