งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1 จัดอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย ของงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก”

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1 จัดอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย ของงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก”
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1 จัดอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย ของงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก”งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1 จัดอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย ของงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก”
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1 จัดอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย ของงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก”งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1 จัดอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย ของงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก”งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1 จัดอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย ของงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก”งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1 จัดอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย ของงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก”งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1 จัดอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย ของงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก”งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1 จัดอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย ของงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก”
 

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย ของงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก” โดยได้รับเกียรติจาก พว.อุษา ใจหนัก หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน โดยมี ผศ. ดร.วราภรณ์ ทิพย์สุวรรณกุล อาจารย์พยาบาล กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวคิดเกี่ยวกับการซักประวัติ คัดกรอง และการจัดการปัญหาเชิงบูรณาการ ในหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก” ซึ่งภายในงานมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพของคณะฯ ร่วมบรรยายในงานอบรมครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี