งานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่น 57 สู่ชั้นคลินิก

งานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่น 57 สู่ชั้นคลินิก
งานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่น 57 สู่ชั้นคลินิกงานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่น 57 สู่ชั้นคลินิก
งานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่น 57 สู่ชั้นคลินิกงานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่น 57 สู่ชั้นคลินิกงานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่น 57 สู่ชั้นคลินิกงานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่น 57 สู่ชั้นคลินิกงานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่น 57 สู่ชั้นคลินิกงานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่น 57 สู่ชั้นคลินิกงานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่น 57 สู่ชั้นคลินิกงานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่น 57 สู่ชั้นคลินิกงานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่น 57 สู่ชั้นคลินิก
 

งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “งานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี รุ่น 57 สู่ชั้นคลินิก” โดยได้รับเกียรติจาก อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับสู่ชั้นคลินิก หลังจากนั้นได้มอบเสื้อกาวน์โดยมีคณาจารย์ร่วมสวมเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาแพทย์

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)