มอบรางวัลฯ โครงการประกวดภาพวาดและคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ LEARNING SPACE”


      รศ.พญ.จิรพร   เหล่าธรรมทัศน์   รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดประเภทต่างๆ ในระดับชาติและระดับโลก
 ในโครงการประกวดภาพวาดและคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ LEARNING SPACE” หนึ่งในกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ งานประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2557
      เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ห้องประชุมสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล