ยื่นจม.ต่อสมาชิกวุฒิสภา

     รศ.นพ.สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ   รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้แทนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณะสุขทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึก ต่อรองประธานวุฒิสภา  และสมาชิกวุฒิสภา เพื่อแสดงจุดยืนในการปฏิเสธการบริหารงานของคณะรัฐบาลที่ทุจริตคอร์รัปชั่น กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม 
     วันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องรับรอง 3 อาคารวุฒิสภา