You are here

มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

 
     นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งนี้ทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทางทันตกรรม ในพื้นที่สำนักเทศบาลตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และโรงเรียนพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
     เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2557