โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Core Topics in Point-of-care Ultrasound

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Core Topics in Point-of-care Ultrasound
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Core Topics in Point-of-care Ultrasoundโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Core Topics in Point-of-care Ultrasoundโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Core Topics in Point-of-care Ultrasoundโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Core Topics in Point-of-care Ultrasound
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Core Topics in Point-of-care Ultrasoundโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Core Topics in Point-of-care Ultrasoundโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Core Topics in Point-of-care Ultrasound
 

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Core Topics in Point-of-care Ultrasound เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กับอาจารย์แพทย์ และฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ Ultrasound แบบปฏิบัติจริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชารังสีวิทยา ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี