งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”

งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”
งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”  งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”
งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”  งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”  งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”  งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”  งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”  งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”
 

งานพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมผู้แทนและบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”

โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานและมอบรางวัล Team Good Practice Award, Innovative Teaching Award และ Public Policy Advocacy Award ภายในงานมีการเสวนา บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน การนำเสนอผลงาน และการจัดนิทรรศการส่วนงานที่แต่ละคณะส่งเข้าประกวด ซึ่งงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนาตน พัฒนางานอย่างต่อเนื่องให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา