ต้อนรับ คณะผู้บริหาร จาก “Guizhou Provincial Department of Education and the Office of the Secretariat of China-ASEAN Education Cooperation Week” สาธารณรัฐประชาชนจีน

ต้อนรับ คณะผู้บริหาร จาก “Guizhou Provincial Department of Education and the Office of the Secretariat of China-ASEAN Education Cooperation Week” สาธารณรัฐประชาชนจีนต้อนรับ คณะผู้บริหาร จาก “Guizhou Provincial Department of Education and the Office of the Secretariat of China-ASEAN Education Cooperation Week” สาธารณรัฐประชาชนจีน
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร จาก Guizhou Provincial Department of Education and the Office of the Secretariat of China-ASEAN Education Cooperation Week ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ภายใต้โครงการ China-ASEAN Education Cooperation Week (CAECW) ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Mr. Qin Ge, Deputy Director of the General Office Guizhou Provincial Department of Education, Mr. Chen Wenyi, Director of the Office of the Secretariat of China-ASEAN Education Cooperation Week และคณะ เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกอบรมอาจารย์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

โดยมี อาจารย์ ดร.จิราพร ไลนิงเกอร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี การจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งนำชมโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ทั้งนี้ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์พยาบาลระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศในกลุ่มอาเซียน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง 418 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี