สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม จัดอบรม เรื่อง “แหล่งทุนวิจัยภายนอกคณะฯ”

สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม จัดอบรม เรื่อง “แหล่งทุนวิจัยภายนอกคณะฯ”
สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม จัดอบรม เรื่อง “แหล่งทุนวิจัยภายนอกคณะฯ”สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม จัดอบรม เรื่อง “แหล่งทุนวิจัยภายนอกคณะฯ”
สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม จัดอบรม เรื่อง “แหล่งทุนวิจัยภายนอกคณะฯ”สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม จัดอบรม เรื่อง “แหล่งทุนวิจัยภายนอกคณะฯ”สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม จัดอบรม เรื่อง “แหล่งทุนวิจัยภายนอกคณะฯ”สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม จัดอบรม เรื่อง “แหล่งทุนวิจัยภายนอกคณะฯ”สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม จัดอบรม เรื่อง “แหล่งทุนวิจัยภายนอกคณะฯ”สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม จัดอบรม เรื่อง “แหล่งทุนวิจัยภายนอกคณะฯ”
 

สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม Ramathibodi Research Forum เรื่อง “แหล่งทุนวิจัยภายนอกคณะฯ” โดยได้รับเกียรติจาก ศ. พญ.สินี ดิษฐบรรจง รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน โดยมี ศ. ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม อาคารวิจัยและสวัสดิการ