You are here

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน

 
     เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 รศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมทีมผู้ช่วยคณบดีให้การต้อนรับ รศ.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และเจ้าหน้าที่จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในโอกาสเข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารงานสื่อสารองค์กร และส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     ณ ห้องประชุม อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์