You are here

งานมุทิตาจิตในโอกาสอายุครบ 60 ปี ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีรุ่นที่ 7

 
     สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี จัดงานมุทิตาจิตในโอกาสอายุครบ 60 ปี ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีรุ่นที่ 7 ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานความผูกพันที่มีต่อกันและแสดงความยินดีในวาระดังกล่าว  อีกทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ผู้มีพระคุณ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 910 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี