กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวเปิดงานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เลิกบุหรี่ได้มากกว่า 1 ปี ซึ่งมี คุณสุชาติ สุจินตวงษ์ หัวหน้างานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้นกล่าวรายงาน ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง “ควันบุหรี่ร้ายทำลายชีวิต... ทำไมบ้านต้องปลอดบุหรี่” โดย อ.พญ.นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ยังมีเสวนาร่วมกับผู้เลิกบุหรี่และชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี เรื่อง “บุหรี่ร้ายกว่าที่คิด” และกิจกรรมให้คำปรึกษาเรื่องยาเลิกบุหรี่ ปัญหาสุขภาพ พร้อมชมนิทรรศการผลกระทบจากการเลิกบุหรี่อีกด้วย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์