ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม : ความร่วมมือของพยาบาลจากโรงพยาบาลตติยภูมิสู่ชุมชน