ขอเชิญอาจารย์ผู้สนใจสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ ประจำปี 2567