ขอเชิญชวนอาจารย์ สมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ที่ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประจำปี 2565