การประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2023 ครั้งที่ 12 เรื่อง “Learning Opportunities from Clinical Practice”