รามาธิบดีในข่าว

ช่วยผู้ป่วย  [Rama in the news]
รามาแชนแนล  [Rama in the news]
รามาแชนแนล  [Rama in the news]
รามาแชนแนล  [Rama in the news]
รามาแชนแนล  [Rama in the news]
ศ.นพ.วินิต  [Rama in the news]
ร่วมบริจาค  [Rama in the news]