บริจาคทุนแก่โรงพยาบาลรามาธิบดี

แหล่งที่มา: 
สยามรัฐ