เจริญ พร้อมด้วย คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี บริจาคเงิน

แหล่งที่มา: 
แนวหน้า