งานเชิดชูเกียรติ อาจารย์ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2551

 

 

  

     ศ.รัชตะ  รัชตะนาวิน  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน/ร่วมแสดงความยินดีเชิดชูเกียรติกับอาจารย์ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี ๒๕๕๑ จำนวน ๘ ท่านคือ

  • ศ.กำแหง  จาตุรจินดา (แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
  • ศ.เกียรติคุณสุภรี  สุวรรณจูฑะ (แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
  • ศ.เกียรติคุณ ดร.ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาโภชนศาสตร์)
  • ศ.ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์)
  • ศ.สุมาลี  เกียรติบุญศรี (รางวัลมหาวิทยาลัยดีเด่น สาขาการบริการ)
  • ศ.เกียรติคุณ สมศักดิ์  โล่ห์เลขา (รางวัลมหิดลทยากร)
  • รศ.ศิริวรรณ  จิรสิริธรรม (รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลดีเด่น  สาขาการแต่งตำรา)
  • รศ.ดรทรงศักดิ์  ศรีอนุชาต (รางวัลมหิดลทยากร)

     เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น ๕