แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิสุทธิ์ พงษ์ชัยกุล