(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
Neuro interhospital conference 2564
Neuro interhospital conference ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08:00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 910 ช... (Date: )
 
ตรวจประเมินหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ตรวจประเมินหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 (Date: 28/04/2021)
 
กิจกรรม  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะ  Persistent Cloaca  ปี 2564 (Date: 30/03/2021)
 
กิจกรรม " Chief' s Conference"  ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 26  มีนาคม 2564 เวลา 08:00-14.0... (Date: 26/03/2021)
 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดงาน ATELIER  EN BLALOCK-TAUSSIG - THOMAS (BTT) SHUNT ระหว่างวันอ... (Date: 07/03/2021)
 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดอบรม ATLS Student Course with Trauma S... (Date: 17/03/2021 to 19/03/2021)
 
Pediatric interhosp
กิจกรรม "Pediatric interhosp ประจำปี 2564 ในพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อา... (Date: )
 
กิจกรรม "งานมหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 08:00-16:00 น. ณ ห้... (Date: )
 
ระบบการจัดการเรียนการสอน MUx
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อบรมการเตรียมบทเรียนในระบบ MUx ผ่าน Webinar (Date: )
 
 การเยี่ยมสถาบันสมทบและศิษย์เก่า ระหว่าง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา กับ สาขาวิชาศัลยศาส... (Date: )
 
 สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไป   ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี... (Date: )
 
ภาควิชาศัลยศาสตร์มอบของขวัญปีใหม่
ผศ.นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร เป็นตัวแทนภาควิชา มอบของขวัญปีใหม่ (Date: )