(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
งาน Basic Cardiovarcular techniques workshop for Advancement (Date: 28/11/2020)
 
  การอบรม "ATLS"   ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๘:๐๐ - ๑๖:๐๐ น. ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั... (Date: )
 
ตรวจประเมินหลักสูตร WFME สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด (Date: )
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิป... (Date: )
 
งานเกษียณอายุ 63
งานเลี้ยงเกษียณอายุ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั้น ๓ อาคาร ๑ (Date: 24/09/2563)
 
Update on VTE management 2020
สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ จัดประชุมวิชาการเรื่อง Update on VTE management 2020 ในวันอังคารท... (Date: 15/09/2020)
 
Non Technical Skill  Training
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล จัดอบรม Non Technical Skill ในวันที่ 4-5 กันยายน 2563 (Date: 04/09/2020 to 05/09/2020)
 
งานประชุม CLT และงานเลี้ยงเกษียนอายุ
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพจัดประชุม CLT และ งานเลี้ยงเกษียนอายุ คุณอารีย์ บุญบวรรัตนกุล และ คุณเพียรจิตต์ ภูมิสิริกุล วันพุธที... (Date: 26/08/2020)
 
อบรมการใช้งาน Synapse Version 7
ฝ่ายวิชาการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ เชิญวิทยากรจาก ภาควิชารังสีวิทยา ให้การอบรม การใช้โปรแกรมดูผล X-Ray ผู้ป่วย (Synapse... (Date: 26/08/2020)
 
Neuro Interhospital conference
สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ จัดประชุม Neuro Interhospital conference วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 623... (Date: 21/08/2020)
 
ตรวจประเมินหลักสูตร WFME สาขาศัลยศาสตร์
การตรวจประเมินหลักสูตร WFME สาขาศัลยศาสตร์ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันศุก... (Date: 21/08/2020)
 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูของแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563 (Date: )