ตารางออกตรวจผู้ป่วยขอสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี

Hepato-Pancreato-Biliary Surgery
Clinic ช่วงเวลา Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
ในเวลา

เช้า
(9.00-12.00)

อ.ปรมินทร์
อ.พงศธร

อ.สมคิด
อ.ณรงค์ศักดิ์
อ.วธู

อ.ปรมินทร์
อ.วิกรานต์

อ.สมคิด
อ.วิกรานต์
อ.วธู

อ.ณรงค์ศักดิ์
อ.พงศธร

- -
นอกเวลา เย็น
(17:00-20:00)

อ.ณรงค์ศักดิ์

อ.สมคิด
อ.วธู

-

อ.วิกรานต์
อ.ปรมินทร์

อ.ณรงค์ศักดิ์

อ.พงศธร
อ.สมคิด
(9.00-12.00)

อ.วธู
(13.00-16.00)

-
Premium

เช้า

(9.00-12.00)

-

-

-

อ.ปรมินทร์

อ.วิกรานต์

อ.ณรงค์ศักดิ์

อ.ปรมินทร์

 

บ่าย
(13.00-16.00)

อ.พงศธร

อ.ณรงค์ศักดิ์

อ.วธู
(17:00-20:00)

อ.สาวิตร

อ.วิกรานต์

อ.สาวิตร
อ.พงศธร

-

-

Update 15/02/2565
 
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม โทร 02-200-3186

Premium Clinic โทร 02-200-4336 , 02-200-4337

ธุรการสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี 02-201-1315 ต่อ 245