รายนามอาจารย์แพทย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ

alt
รศ.พญ.ปิยนุช พูตระกูล : Piyanut Pootracool,M.D.
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
การศึกษา
Certificate of International Endovascular Fellowship, Epworth Hospital, Melbourn, Australia
Certificate of Clinical Fellowship of Vascular and Transplantation Surgery, University of Sydney
อ.ว. ศัลยศาสตร์หลอดเลือด แพทยสภา
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : piyanut.poo@mahidol.ac.th
 
alt
รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ : Surasak Leela-Udomlipi,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
M.Sc. Vascular Technology & Medicline, University of London, United Kingdom
อ.ว. อนุสาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด แพทยสภา

ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา

พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี

ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : surasak@lee@mahidol.ac.th
 
alt
ผศ.นพ.สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์ : Suthas Horsirimanont,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
Certificate of Fellowship of Angiology, Leipzig Heart Center and Park Hospital, Leipzig, Germany
Certificate of Fellowship of Endovascular Surgery, Nuremberg Southen Hospital, Nuremberg, Germany
อ.ว. ศัลยศาสตร์หลอดเลือด แพทยสภา
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : sutas.hor@mahidol.ac.th
 
รศ.นพ.ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล
รศ.นพ.ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล : Nuttapon Arpornsujaritkun,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
Certificate of Fellowship of Transplant Surgery, Ann&Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago, Nortwestern University, USA
Certificate of Fellowship of Liver Transplantation Program, Chang Gung University, College of medicine, Kaohsiung, Taiwan 
Certificate of Fellows of Hepto-Biliary-Pancreatic Surgery and Transplantation, Kyoto University, Japan
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : 
ศัลยศาสตร์ทั่วไป (โรคระบบทางเดินอาหาร)
ศัลยศาสตร์ปลูกถ่ายอวัยวะ (ปลูกถ่ายตับและไต)
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : nuttapon.arp@mahidol.ac.th
 
 
alt
ผศ.พญ.ณัฐสิริ กิตติถิระพงษ์ : Nutsiri Kittitirapong,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
Certificate of Fellowship of Intervention Angiology, University Hospital Leipzig, Germany
Certificate of Fellowship of Vascular Center, Skan University Hospital Malmo, Sweden
Certificate of Enovascular Fellowship of AZ Sint-Blasius Hospital, Dendermonde, Belgium
อ.ว. ศัลยศาสตร์หลอดเลือด แพทยสภา
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
 
alt
อ.นพ.บัณฑิต สกุลชัยรุ่งเรือง : Bundit Sakulchairungrueng,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
กาศึกษา
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : bundit.sak@mahidol.ac.th
 
alt
อ.ดร.นพ.กรกช เกษประเสริฐ : Goragoch Gesprasert,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
ปร.ด.วิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลยัมหิดล
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : goragoch.ges@mahidol.ac.th
 
alt
ผศ.นพ.เชาวนันท์ พรวรากรณ์ : Chaowanun Pornwaragorn,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
อ.ว. ศัลยศาสตร์หลอดเลือด แพทยสภา
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : chaowanun.por@mahidol.ac.th
 
alt
ผศ.พญ.กรวีร์ เทพสัมฤทธิ์พร : Gorawee Tepsamrithporn,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
อ.ว. ศัลยศาสตร์หลอดเลือด แพทยสภา
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : gorawee.tep@mahidol.ac.th
 
 
อ.นพ.ณัฐพัชร์ เขมวรพงศ์
อ.นพ.ณัฐพัชร์ เขมวรพงศ์ : Nattapat Khemworapong ,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : Nattapat Khe@mahidol.ac.th
 
*update 15/03/2567