ตารางออกตรวจผู้ป่วยของสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป

Gastrointestinal and General Surgery
Clinic Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
ศัลยกรรมเฉพาะโรค

เช้า
(9:00-12:00)

อ.จุมพล

อ.จุมพล

-

อ.วีรพัฒน์
อ.พลอยบุษรา

-

อ.ไชยรัตน์
อ.ปิติโชติ

-
ศัลยกรรมทั่วไป

บ่าย
(13:00-16:00)

อ.ปิติโชติ
อ.จักรพันธ์ (จิ)

อ.จักรพันธ์ (จิ)

อ.ไชยรัตน์

อ.วีรพัฒน์
อ.พลอยบุษรา

อ.ไชยรัตน์
อ.ปิติโชติ

- -
นอกเวลา

เย็น
(17:00-19:00)

อ.จักรพันธ์ (จิ)

อ.ไชยรัตน์
อ.จักรพันธ์ (จิ)

อ.ไชยรัตน์
อ.จักรพันธ์ (จิ)

อ.วีรพัฒน์

อ.พลอยบุษรา

อ.จุมพล

- -
มะเร็งวิทยา

เช้า
(9.00-12.00)

อ.ไชยรัตน์

อ.ภูวีร์

- - - - - -
Premium -

อ.วีรพัฒน์
(8:00-9:00)

อ.จักรพันธ์ (จิ)
(12:00-13:00)

อ.จุมพล
(10:00-11:00)

อ.จุมพล
(9:00-10:00)

-

อ.จุมพล
(10:00-11:30)

อ.วีรพัฒน์
(8:00-11:00)

  -

อ.ไชยรัตน์
(11:30-12:00)

อ.ไชยรัตน์
(15:30-17:00)

อ.คณิต
(16:00-18:00)

อ.คณิต
(9:00-11:00)

-

อ.ไชยรัตน์
(10:00-11:30)

-
  - -

-

-

อ.สุริยะ
(13:00-15:00)

- - -
Update 15/02/2565

   

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม โทร 02-200-3186

Premium Clinic โทร 02-200-4336 , 02-200-4337

ธุรการสาขาวิชาทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไป 02-201-1315 ต่อ 245