ทำเนียบแพทย์ประจำบ้านและศิษย์เก่าภาควิชาศัลยศาสตร์