หน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก

นางสาวชื่นกมล ภูมลี
หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการภาควิชาศัลยศาสตร์
งานการศึกษาระดับปริญญา
นางพิมพาภัทร์ ศิริอริยเศวต
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนภัสวรรณ เสนาเพ็ง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวโสภณา ปานดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป
นายเจนรบ แย้มรอด
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาววาสนา เปรมสุวรรณ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
งานการศึกษาหลังปริญญา
นางสาวศิรนุช อาชีวศึกษาคม
นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวณัฐทริกา นันตา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
งานพัฒนาคุณภาพ
นางสาวอุทัยรัตน์ สุกสี
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
นางสาวชื่นกมล ภูมลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
งานวิจัย
อ.ดร.ณปภัช โพธิ์พรหม
อาจารย์
นางสาววิจิตรา มาแตง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนิภาพรรณ ชูหนู
เจ้าหน้าที่วิจัย
นางสาวญาดา เพ็งสะและ
ผู้ช่วยวิจัย
นางสาวทิฆัมพร เหลืองวัฒนวิไล
ผู้ช่วยวิจัย
นางสาวกรกนก สมบูรณ์พันธ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
นางสาวปัตตาเวีย ช้อยเครือ
เจ้าหน้าที่วิจัย
นางวรภรณ์ ศรียอดเวียง
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวสุไรด๊ะ อีซอ
เจ้าหน้าที่วิจัย
 
งานวิชาการ
นายสาธิต ศรีศักดิ์พงษ์
นักวิชาการศึกษา