ประวัติความเป็นมา

ประวัติสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์
     ประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมาสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2512 พร้อมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ก่อตั้งหน่วยประสาทศัลยศาสตร์และหัวหน้า หน่วยท่านแรก คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สิระ บุณยะรัตเวช ในระยะแรกมีผู้ ช่วยเป็นอาจารย์แพทย์ 1 ท่าน คือ นายแพทย์พิสิฐ มกราภิรมย์ และทำหน้าที่ลักษณะ แพทย์ประจำบ้านอีก 1 ท่าน คือ แพทย์หญิงพัชรินทร์ บุณยเกียรติ ต่อมามีอาจารย์แพทย์จบ Neurosurgical Training จากประเทศอังกฤษ คือ อาจารย์นายแพทย์ ธนิต เธียรธนู และจบจากประเทศสหรัฐอเมริกาคือ อาจารย์นายแพทย์มนัส วิมลเฉลา และได้เริ่มต้นฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านมาตั้งแต่ พุทธศักราช 2516 หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นหน่วยราชการสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานทางการแพทย์ที่ให้การศึกษาแก่แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ ให้บริการทางการแพทย์ด้านประสาทศัลยกรรม โดยการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ร่วมในการผ่าตัด อาทิเช่น กล้องผ่าตัดจุลทรรศน์ความละเอียดสูง การใช้เลเซอร์ การใช้คลื่นพลังเสียง ตลอดจนทำการศึกษาค้นคว้าวิจัย และนำผลงานวิจัย บทความ ตำราต่างๆ มาเผยแพร่ มีการนำขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่ดีของชาติ มาเป็นส่วนหนึ่งในแนวปฏิบัติ