หนังสือ

ศัลยศาสตร์อุบัติทางมือ
พ.ศ.2532
ศัลยกรรมส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร เล่ม 1
พ.ศ.2538
ศัลยกรรมส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร เล่ม 2
พ.ศ.2538
ศัลยกรรมส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร เล่ม 3
พ.ศ.2538
มะเร็งในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ
พศ.2543
ตำรา ศัลยศาสตร์รามาธิบดีที่ 2
พ.ศ.2544

โรคระบบทางเดินปัสสาวะสตรี
พ.ศ.2546
ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธ์
พ.ศ.2547
Neurogenic Bladder
พ.ศ.2549

ตำราศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน
พ.ศ.2549
ตำราศัลยศาสตร์ทั่วไป
พ.ศ.2550
UROLOGIC EMERGENCY
พ.ศ.2551
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
พ.ศ.2552
การดูแล ผู้ป่วยที่กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
พ.ศ.2553
ศัลยศาสตร์ประยุกต์เล่ม 6
พ.ศ.2553
ตำรา ผ่าตัดเล็กในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ
พ.ศ.2553
ศัลยศาสตร์ประยุกต์เล่ม 7
พ.ศ.2555
คู่มือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์
พ.ศ.2555

ประสาทศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน
พ.ศ.2556
MINIMALLY INVASIVE UROLOGIC SURGERY  1
พ.ศ.2556
MINIMALLY INVASIVE UROLOGIC SURGERY  1
พ.ศ.2556
ตำรา วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล  การผ่าตัดรักษาบาดแผลบริเวณมือและแขน เล่มที่ 1
พ.ศ.2557
ตำรา วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล  การผ่าตัดรักษาบาดแผลบริเวณมือและแขน เล่มที่ 2
พ.ศ.2557
ตำราศัลยศาสตร์ประยุกร์ เล่ม 9
พ.ศ.2557

ตำราศัลยศาสตร์ประยุกร์ เล่ม 10
พ.ศ.2558
ตำรากระเพาะปัสสาวะพิการจากระบบประสาท
พ.ศ.2560
การผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมอง ผ่านโพรงอากาศสฟีนอยด์ด้วยกล้องเอ็นโดสโคป
พ.ศ.2561
ตำราการผ่าตัดไตผ่านกล้องโดยใช้หุ่นยนต์
พ.ศ.2561
การปลูกถ่ายไต (KIDNEY TRANSPLANTATION)
พ.ศ.2564