รายนามอาจารย์แพทย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก

alt
รศ.นพ.สุชาต ไชยโรจน์ : Suchart Chaiyaroj,M.D.
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
การศึกษา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : suchart.cha@mahidol.ac.th
 
alt
รศ.นพ.มณเฑียร งดงามทวีสุข : Montein Ngodngamthaweesuk,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
อ.ว. เวชบำบัดวิกฤต แพทยสภา
ว.ว. สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทยสภา
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : montien.ngo@mahidol.ac.th
 
alt
รศ.นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ : Piya Samankatiwat,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
           M.Sc. (Surgical Science) Imperial College of Science, Technology and Medicine. University of London, London, United Kingdom
อ.ว. เวชบำบัดวิกฤต
ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
ว.ว. ศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทยสภา
ว.ว. ศัลยศาสตร์  แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : piya.sam@mahidol.ac.th
 
alt
อ.นพ.ปริญญา ลีลายนะ : Parinya Leelayana,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
ว.ว. ศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : parinya.lee@mahidol.ac.th
 
alt
อ.นพ.ปิยะ เชิญถนอมวงศ์ : Piya Cherntanomwong,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
ว.ว. ศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : piya.che@mahidol.ac.th
 
alt
ผศ.นพ.สยาม ค้าเจริญ : Siam Khajarern,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
ว.ว. ศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : siam.kha@mahidol.ac.th
 
alt
ผศ.นพ.ณรงค์ฤทธิ์ ขันธทัต : Narongrit Kantathut,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
ว.ว. ศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : narongrit.kan@mahidol.ac.th
 
alt
อ.พญ.ศิรวี เอกศักดิ์ : Sirawee Ekkasak,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา
ว.ว. ศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : sirawee.ekk@mahidol.ac.th
 

*update 29/05/2566