ตารางออกตรวจสาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินระบบปัสสาวะ

Urology Surgery
Clinic Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

ในเวลา

เช้า
(9:00-12:00)

อ.กัญจน์
อ.เปรมสันติ์

อ.กิตติณัฐ
อ.วิทย์
อ.พชรพงศ์
อ.ปกเกศ
อ.วัฒนชัย

อ.ชินเขต
อ.สมพล

อ.เปรมสันติ์
อ.วิสูตร
อ.ชินเขต
อ.กัญจน์

อ.สมพล
อ.กิตติณัฐ
อ.พชรพงศ์
อ.อธิป

- -
 

บ่าย
(13:00-16:00)

อ.วิสูตร

-

-

อ.วิทย์
อ.ปกเกศ
อ.วัฒนชัย

- - -

นอกเวลา

เช้า
(9:00-12:00)

-

- -

-

-

อ.วิทย์
อ.สมพล
อ.วัฒนชัย

-
 

เย็น
(17:00-20:00)

อ.วชิร
อ.ชินเขต

อ.สมพล
อ.เปรมสันติ์
อ.พชรพงศ์

อ.กิตติณัฐ
อ.วิสูตร
อ.วัฒนชัย

อ.วิทย์
อ.ชินเขต
อ.วชิร
อ.วัฒนชัย

อ.วิสูตร
อ.ชินเขต

-
Premium

เช้า-บ่าย

(09:00-16:00)

อ.สมพล
อ.วิสูตร

อ.สมพล
อ.วิสูตร

-

อ.กิตติณัฐ
อ.กฤษฏา

อ.วิสูตร

อ.วิสูตร

-

 

เย็น
(17:00-20:00)

อ.กิตติณัฐ อ.กฤษฏา อ.เปรมสันติ์ อ.วชิร อ.วชิร - -

Update 21/11/2565

 
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม โทร 02-200-3186

Premium Clinic โทร 02-200-4336 , 02-200-4337

ธุรการสาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 02-201-1315 ต่อ 335