รายชื่ออาจารย์แพทย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม

alt
ผศ.นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ : Pongsasit Singhathas,M.D.
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
การศึกษา :
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : pongsasit.sin@mahidol.ac.th
 
alt
รศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ : Preeda Sumritpradit,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์ (พิเศษ)
การศึกษา :
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : preeda.sum@mahidol.ac.th
 
alt
ผศ.นพ.ธาริน ธรรมพงษา : Tharin Thampongsa,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา :
Certificate of Trauma, Critical care, Burn and Emergency Surgery
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ
MU e-mail : tharin.tha@mahidol.ac.th
 
Chonlada
รศ.พญ.ชลลดา ครุฑศรี : Chonlada Krutsri,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
การศึกษา :
Certificate of Gastric and Colorectal Surgery, Japan
Certificate of Clinical Fellow in Advanced Therapeutic Endoscopy and Imaging or Early Stage Gastrointestinal Cancer, Japan
Certificate of Fellowship in EUS, EUS-FNA, ERCP and ESD etc., Japan
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
Trauma surgery 
Emergency surgery
Advanced endoscopic surgery
Advanced endoscopic diagnosis of early GI cancer
 
Visarat
ผศ.พญ.วิสารัช ผลิตนนท์เกียรติ : Visarat Palitnonkiat,M.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา :
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
CV : เอกสารแนบ

*update 29/05/2566