Insert Logo Here
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ภาควิชาศัลยศาสตร์

ตารางการใช้ห้องประจำวัน
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
ห้องประชุมภาควิชาศัลยศาสตร์ อาคาร1 ชั้น3
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

Rotation Research
( 08:00-11:00 )


Conference Trauma (12:00-13:00)
( 12:00-13:00 )


feed back ปี 6
( 16:00-17:00 )


ห้องประชุมกัลยาณกิติ์ อาคาร1 ชั้น4
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
Audio Room อาคาร1 ชั้น5
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

conference plastic
( 07:30-09:00 )


ห้องStaff Lounge(นิวโร) อาคาร1 ชั้น5
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

Pre-Op round Gen2
( 08:00-09:00 )


Pre op Gen 2
( 06:30-08:00 )


สอบ Exciusion นศพ.ปี 5
( 12:00-13:00 )


ห้องประชุมสมศรี มาลีนนท์ อาคาร1 ชั้น9
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

spine conference
( 07:00-08:00 )


Interhospital +spine confer.
( 08:00-16:00 )