ปาฐกถา เปรม บุรี

ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 1
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 2
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 3
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 4
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 5
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 6
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 7
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 9
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 10
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 11
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 12

ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 14
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 15

 

ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 16
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 17
 
 
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 19
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 20