โครงสร้างผู้บริหารภาควิชาศัลยศาสตร์

รองศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพงษ์  ฉัตรดอกไม้ไพร
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
รศ. นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์
รองหัวหน้าภาควิชา ฯ
รศ.นท.ดร.นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายนวัตกรรมและการจัดการความรู้ศัลยศาสตร์
ผศ.นพ.พงศศิษฐ์ สิงหทัศน์
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการประสานงานระบบบริการ MDT ระหว่างภาควิชา
ผศ.นพ.พงศธร ตั้งทวี
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนา
รศ.นพ.ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัย
 
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
อ.นพ.ปิยะ เชิญถนอมวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการก่อนปริญญา
รศ.นพ.รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา 
รศ.นพ.เปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.นพ.อัจฉริย สาโรวาท
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายระบบบริการสุขภาพ
อ.นพ.สรายุทธ ดำรงวงศ์ศิริ
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและกิจกรรมพิเศษ
รศ.นพ.ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายพัสดุ
โครงสร้างภาควิชาศัลยศาสตร์
โครงสร้างภาควิชาศัลยศาสตร์