ทำเนียบหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

ศ.เกียรติคุณ นพ.เปรม บุรี
ดำรงตำแหน่งปี 2512-2520
ศ.นพ.สิระ บุณยะรัตเวช
ดำรงตำแหน่งปี 2522-2526,2526-2530
ศ.นพ.ไพฑูรย์ คชเสนี
ดำรงตำแหน่งปี 2530-2534
ศ.นพ.วีระสิงห์ เมืองมั่น
ดำรงตำแหน่งปี 2535-2539
ศ.คลินิก นพ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์
ดำรงตำแหน่งปี 2534-2535,2526-2530
นพ.สุทัศน์ ศรีพจนารถ

ดำรงตำแหน่งปี 2543-2547

ประวัติ


 

ศ.นพ.กฤษฎา รัตนโอฬาร
ดำรงตำแหน่งปี 2547-2551,2551-2555
นพ.สาธิต กรเณศ
ดำรงตำแหน่งปี 2555-2559
ศ.นพ.วชิร คชการ
ดำรงตำแหน่งปี 2559-2561

รศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
ดำรงตำแหน่งปี 2561-ปัจจุบัน
ประวัติ